Algemene voorwaarden Bijschuur

Huurvoorwaarden Buitenverblijf de Wijte – de Bijschuur

Huurvoorwaarden Buitenverblijf de Wijte – de Bijschuur

 

Op alle door de of namens Buitenverblijf de Wijte verstrekte offertes, reserveringen, aanbiedingen en aangegane overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

I Verplichtingen huurder

U bent uitsluitend gerechtigd het gehuurde te gebruiken voor van te voren afgesproken activiteiten.

Het gehuurde dient steeds ordelijk en netjes te worden gehouden. Indien het pand bij vertrek slordig wordt achtergelaten, worden er bij meer dan drie uur schoonmaken extra kosten in rekening gebracht.

Tijdens het buiten zijn, bij aankomst en bij het verlaten van het pand dient (geluids)overlast voorkomen te worden.

Stilte tussen 22:00 uur ’s avonds en 8:30 uur ‘s ochtends.

Het is u niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren, in gebruik te geven of medegebruik toe te staan.

Bij (tussentijds) vertrek ramen en deuren sluiten en lampen, ventilatoren en andere apparatuur uit. Parasol inklappen en eventuele kussens ligstoelen binnen leggen.

Het verplaatsen van binnen-inventaris naar buiten is niet toegestaan.

Voor bezoekers boven het geboekte aantal personen wordt een meerprijs gerekend (vanaf €5,00 per persoon per dagdeel). Evenals voor het extra aantal personen dat blijft overnachten (minimaal €35,00 per persoon per nacht).

In het gehele pand is roken niet toegestaan. Sigaretrestanten in de daarvoor bestemde asbak deponeren.

Vuur stoken buiten is niet toegestaan. BBQ alleen in overleg met de eigenaar.

Kachel stoken op een risico.

Gebruik van extra hout uit het houtloodsje wordt doorberekend.

Het is niet toegestaan om op het privéterrein van het woonhuis te komen, aangeduid met borden en/of afbakening.

Indien de gehuurde zich niet houdt aan de richtlijnen, voorwaarden en/of onbehoorlijk gedrag vertoont, dan kan de verhuurder de gehuurde vragen te vertrekken. Er vindt geen restitutie van gelden plaats.

II Aansprakelijkheid en schade

Buitenverblijf de Wijte is niet aansprakelijk voor vermiste en/of gestolen eigendommen,
waaronder laptops e.d., en voor verlies of beschadiging van door u meegenomen en ingehuurde zaken van derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van ruimtes indien deze (tijdelijk) niet gebruikt worden en voor het verzekeren worden en voor het verzekeren van eigendommen die u meeneemt naar of opslaat bij
Buitenverblijf de Wijte.

Indien schade aan het gehuurde ontstaat gedurende het gebruik, bent u aansprakelijk voor deze schade alsmede voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade(n), tenzij u bewijst dat deze buiten uw schuld of die van personen of zaken, waarvoor u aansprakelijk bent, is toegebracht.

U bent gehouden alle nodige maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde en aan de eigendommen van verhuurder en van derden.

U zult alle feiten waardoor zodanige schade kan of reeds is ontstaan direct aan Buitenverblijf de Wijte meedelen en schriftelijk te bevestigen.

Buitenverblijf de Wijte is, onverminderd de haar volgens de wet opgelegde aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor enige schade uwerzijds, al dan niet ten gevolge van (on)zichtbare gebreken aan het gehuurde hoe ook ontstaan en van welke omvang ook.

U heeft geen enkel recht op verrekening en/of opschorting en/of korting van huurpenningen als gevolg van een (beweerdelijk) gebrek of van (beweerdelijke) schade.

III Reservering en betaling

Huur van ruimte ten behoeve van vergaderingen, presentaties, workshops, lezingen, trainingen, coaching e.d.

Opties/offertes

De door Buitenverblijf de Wijte verstrekte opties of offertes gelden voor de duur van 5 werkdagen na dagtekening van de offerte.

Wilt u de optie verlengen dan kan dit in overleg. Indien u de optie niet verlengt óf bevestigt in een definitieve reservering, vervalt deze.

Indien zich gedurende uw optieperiode een andere klant bij ons aandient met een definitieve reservering, dan nemen wij contact met u op en heeft u 48 uur om uw aanvraag om te zetten in een definitieve reservering. Bij opties waar 3 weken of minder tijd zit tot de te reserveren datum is deze periode 24 uur.

Reserveren

Zodra wij de offerte via schriftelijke of mail bevestiging van u retour hebben ontvangen, is uw reservering definitief.

Annuleringen

Indien u onverhoeds uw reservering wilt annuleren dan
is
dat
mogelijk.
Annuleren
kan alleen schriftelijk of via mail.

Hiervoor
hanteren
we
de
navolgende
termijnen:

Bij annulering meer dan 1 maand
voor
bedoeld
tijdstip
is
de
klant
gehouden
15%
van
de
reserveringswaarde
aan Buitenverblijf de Wijte te betalen.

Bij
annulering
meer
dan
14
dagen
voor
bedoeld
tijdstip
is
de
klant
gehouden
25%
van
de
reserveringswaarde
aan
Buitenverblijf de Wijte te betalen.

Bij
annulering
meer
dan
7
dagen
voor
bedoeld
tijdstip
is
de
klant
gehouden 50%
van
de
reserveringswaarde
aan
Buitenverblijf de Wijte te betalen.

Bij
annulering
7
dagen
of
minder
voor
bedoeld
tijdstip
is
de
klant
gehouden
75%
van
de
reserveringswaarde
aan
Buitenverblijf de Wijte te
betalen.

Bij
annulering/ vertrek op de dag van aankomst of gedurende de gehuurde periode
is
de
klant
gehouden 100%
van
de
reserveringswaarde
aan
Buitenverblijf de Wijte te
betalen.

Bij
een
onverhoopte
annulering
ontvangt
u
een
factuur
voor
de

annuleringskosten,
maar
als het
Buitenverblijf de Wijte lukt de geannuleerde reservering weder te verkopen, sturen wij
u na afloop van de bijeenkomst een creditnota.

Wijzigingen

Bij opdrachten is het door u opgegeven aantal personen in de offerte/reservering mogelijk bindend voor de rekening. Tot uiterlijk 2 werkdagen vóór de bijeenkomst heeft u de mogelijkheid het door u opgegeven aantal te wijzigen. Daarna brengen wij u de kosten volgens de gemaakte afspraken in rekening.

Wijzigen
van
een
datum
wordt
beschouwd
als
annulering
waarop
bovengenoemde voorwaarden van toepassing
zijn.

Prijs

Op
al
onze
diensten BTW
verschuldigd.

Zakelijk 21%, recreatief 6%, etenswaren & alcoholvrije dranken 6%, alcoholische dranken 21%

Tenzij
anders
vermeld
zijn
onze
prijzen
incl.
BTW.

Prijswijzigingen
zijn
voorbehouden.

Facturerenenbetalen

U
staat
als
organisatie
of
persoon
garant
voor
de
betaling
van
alle
kosten
die
een reservering met zich meebrengt. Betaling
dient
binnen
14
dagen
na
facturatie
voldaan
te
zijn.

Reserveringen(persoons)gegevens

Bij
reservering
van
de
ruimte
dient
u
de
volgende
gegevens
aan
te
leveren:

  • 
naam
van
de
organisatie
  • 
aantal
personen
en
hun
namen
  • 
naam
van
de
contactpersoon
  • 
adressen
en
telefoonnummers
van
de
contactpersoon

Wijziging
in
de
gegevens
dient
u
direct
door
te
geven
aan
Buitenverblijf de Wijte.

Betaling

U
staat
als
organisatie
of
persoon
garant
voor
de
betaling
van
alle
kosten
die
een reservering met
zich
meebrengt.

VSlotbepalingen

Buitenverblijf de Wijte is
te
allen
tijde
gerechtigd
haar
algemene
voorwaarden
te
wijzigen.

Op
de
Algemene
Voorwaarden
van
Buitenverblijf de Wijte is het Nederlands recht van toepassing.

Eefde, augustus 2018 (gepubliceerd op 13 augustus 2018 om 00:30 uur)

 


 

Huurvoorwaarden Buitenverblijf de Wijte – de Bijschuur

Op alle door de of namens Buitenverblijf de Wijte verstrekte offertes, reserveringen, aanbiedingen en aangegane overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

I Verplichtingen huurder

U bent uitsluitende gerechtigd het gehuurde te gebruiken voor van te voren afgesproken activiteiten.

Het gehuurde dient steeds ordelijk en netjes te worden gehouden. Tijdens pauzes, bij aankomst en bij het verlaten van het pand dient (geluids)overlast voorkomen te worden.

Het is u niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren, in gebruik te geven of medegebruik toe te staan.

In het gehele pand is roken niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om op het privéterrein van het woonhuis te komen, aangeduid met borden en/of afbakening.

II Aansprakelijkheid en schade

Buitenverblijf de Wijte is niet aansprakelijk voor vermiste en/of gestolen eigendommen,
waaronder laptops e.d., en voor verlies of beschadiging van door u meegenomen en ingehuurde zaken van derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van ruimtes indien deze (tijdelijk) niet gebruikt worden en voor het verzekeren worden en voor het verzekeren van eigendommen die u meeneemt naar of opslaat bij
Buitenverblijf de Wijte.

Indien schade aan het gehuurde ontstaat gedurende het gebruik, bent u aansprakelijk voor deze schade alsmede voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade(n), tenzij u bewijst dat deze buiten uw schuld of die van personen of zaken, waarvoor u aansprakelijk bent, is toegebracht.

U bent gehouden alle nodige maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde en aan de eigendommen van verhuurder en van derden.

U zult alle feiten waardoor zodanige schade kan of reeds is ontstaan direct aan Buitenverblijf de Wijte meedelen en schriftelijk te bevestigen.

Buitenverblijf de Wijte is, onverminderd de haar volgens de wet opgelegde aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor enige schade uwerzijds, al dan niet ten gevolge van (on)zichtbare gebreken aan het gehuurde hoe ook ontstaan en van welke omvang ook.

U heeft geen enkel recht op verrekening en/of opschorting en/of korting van huurpenningen als gevolg van een (beweerdelijk) gebrek of van (beweerdelijke) schade.

III Reservering en betaling

Huur van ruimte ten behoeve van vergaderingen, presentaties, workshops, lezingen, trainingen, coaching e.d.

Opties/offertes

De door Buitenverblijf de Wijte verstrekte opties of offertes gelden voor de duur van 5 werkdagen na dagtekening van de offerte.

Wilt u de optie verlengen dan kan dit in overleg. Indien u de optie niet verlengt óf bevestigt in een definitieve reservering, vervalt deze.

Indien zich gedurende uw optieperiode een andere klant bij ons aandient met een definitieve reservering, dan nemen wij contact met u op en heeft u 48 uur om uw aanvraag om te zetten in een definitieve reservering. Bij opties waar 3 weken of minder tijd zit tot de te reserveren datum is deze periode 24 uur.

Reserveren

Zodra wij de offerte via schriftelijke of mail bevestiging van u retour hebben ontvangen, is uw reservering definitief.

Annuleringen

Indien
u
onverhoeds
uw
reservering
wilt
annuleren
dan
is
dat
mogelijk.
Annuleren
kan alleen schriftelijk of via mail.

Hiervoor
hanteren
we
de
navolgende
termijnen:

Bij
annulering
meer
dan
1
maand
voor
bedoeld
tijdstip
is
de
klant
gehouden
15%
van
de
reserveringswaarde
aan
Buitenverblijf de Wijte te betalen.

Bij
annulering
meer
dan
14
dagen
voor
bedoeld
tijdstip
is
de
klant
gehouden
25%
van
de
reserveringswaarde
aan
Buitenverblijf de Wijte te betalen.

Bij
annulering
meer
dan
7
dagen
voor
bedoeld
tijdstip
is
de
klant
gehouden
50%
van
de
reserveringswaarde
aan
Buitenverblijf de Wijte te betalen.

Bij
annulering
7
dagen
of
minder
voor
bedoeld
tijdstip
is
de
klant
gehouden
75%
van
de
reserveringswaarde
aan
Buitenverblijf de Wijte te
betalen.

Bij
een
onverhoopte
annulering
ontvangt
u
een
factuur
voor
de

annuleringskosten,
maar
alshet
Buitenverblijf de Wijte lukt de geannuleerde reservering weder te verkopen, sturen wij
u na afloop van de bijeenkomst een creditnota.

Wijzigingen

Bij opdrachten is het door u opgegeven aantal personen in de offerte/reservering mogelijk bindend voor de rekening. Tot uiterlijk 2 werkdagen vóór de bijeenkomst heeft u de mogelijkheid het door u opgegeven aantal te wijzigen. Daarna brengen wij u de kosten volgens de gemaakte afspraken in rekening.

Wijzigen
van
een
datum
wordt
beschouwd
als
annulering
waarop
bovengenoemde voorwaarden van toepassing
zijn.

Prijs

Op
al
onze
diensten BTW
verschuldigd.

Zakelijk 21%, recreatief 6%, etenswaren & alcoholvrije dranken 6%, alcoholische dranken 21%

Tenzij
anders
vermeld
zijn
onze
prijzen
incl.
BTW.

Prijswijzigingen
zijn
voorbehouden.

Facturerenenbetalen

U
staat
als
organisatie
of
persoon
garant
voor
de
betaling
van
alle
kosten
die
een reservering met zich meebrengt. Betaling
dient
binnen
14
dagen
na
facturatie
voldaan
te
zijn.

Reserveringen(persoons)gegevens

Bij
reservering
van
de
ruimte
dient
u
de
volgende
gegevens
aan
te
leveren:

  • 
naam
van
de
organisatie
  • 
aantal
personen
en
hun
namen
  • 
naam
van
de
contactpersoon
  • 
adressen
en
telefoonnummers
van
de
contactpersoon

Wijziging
in
de
gegevens
dient
u
direct
door
te
geven
aan
Buitenverblijf de Wijte.

Betaling

U
staat
als
organisatie
of
persoon
garant
voor
de
betaling
van
alle
kosten
die
een reservering met
zich
meebrengt.

IVSlotbepalingen

Buitenverblijf de Wijte is
te
allen
tijde
gerechtigd
haar
algemene
voorwaarden
te
wijzigen.

Op
de
Algemene
Voorwaarden
van
Buitenverblijf de Wijte is het Nederlands recht van toepassing.

 

Eefde, juli 2015